معرفی سیمان سامان                                          معرفی شهرکرمانشاه
 
                                     سرود سیمان سامان