نوع سیمان پاکتی تیپ 425-1   فله تیپ 425-1 پاکتی تیپ 525-1 فله تیپ 525-1 پاکتی تیپ 2 فله تیپ 2 پاکتی تیپ 5 فله تیپ 5
قیمت هر تن(ریال) --- --- --- --- --- --- --- ---